Съобщения

До родителите

До родителите-1

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
• Насърчавайте детето да бъде активно;
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

—————————————————-

Заповед на МОН относно епидемиологичната обстановка

RD09-606 (1)

—————————————————-

Информация за издателства на учебници и учебни комплекти

издателства

—————————————————-

—————————————————–

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – VI, VII, VIII кл.

ПОНЕДЕЛНИК – 20.01.2020 г.
Иформационни технологии ЗУЧ – 08.30 ч.
Иформационни технологии ИУЧ (6 кл.) – 11.00 ч.
ВТОРНИК – 21.01.2020 г.
История и цивилизации – 08.30 ч.
Изобразително изкуство – 11.00 ч.
СРЯДА – 22.01.2020 г.
Български език и литература ЗУЧ – 08.30 ч.
Технологии и предприемачество – 11.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК – 23.01.2020 г.
География и икономика – 08.30 ч.
Физическо възпитание и спорт – 11.00 ч.
ПЕТЪК – 24.01.2020 г.
Английски език – 08.30 ч.
ПОНЕДЕЛНИК – 27.01.2020 г.
Химия и ООС – 08.30 ч.
ВТОРНИК – 28.01.2020 г.
Физика и астрономия – 08.30 ч.
СРЯДА – 29.01.2020 г.
Биология и ЗО / ЧП – 08.30 ч.
ЧЕТВЪРТЪК – 30.01.2020 г.
Математика – 08.30 ч.
ПЕТЪК – 31.01.2020 г.
Немски език ИУЧ (7 и 8 кл.) – 08.30 ч.
Музика – 11.00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК – 03.02.2020 г.
Български език и литература ИУЧ (6, 7 и 8 кл.) – 08.30 ч.
История и цивилизации ИУЧ (8 кл.) – 11.00 ч.
ВТОРНИК – 04.02.2020 г.
География и икономика ИУЧ (8 кл.) – 8.30 ч.

Всички писмени изпити се провеждат в кабинета по БДП на II етаж под видеонаблюдение. Устен изпит по Български език и литература, Английски език, Немски език се провежда в съответните кабинети. Практически изпит по Информационни технологии, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Музика, Физическо възпитание и спорт се провежда в съответните кабинети и физкултурния салон.
Квестори: Пл. Чергаров и В. Тодорова

—————————————————————————

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА

(съгласно чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 22, ал. 5, чл. 37, ал. 1 , т. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 / 1.09.16 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците )

ПОНЕДЕЛНИК – 20.01.2020 г.
Информационни технологии ЗУЧ – 08.30 ч. в кабинет ИТ
Информационни технологии ИУЧ (6 а кл.) – 11.00 ч. в кабинет ИТ
ВТОРНИК – 21.01.2020 г.
История и цивилизации – 08.30 ч. в кобинет ИЦ
Изобразително изкуство – 11.00 ч. в кабинет ИИ
СРЯДА – 22.01.2020 г.
Български език и литература ЗУЧ – 08.30 ч. в кабинет БЕЛ
Технологии и предприемачество – 11.00 ч. в кабинет ТП
ЧЕТВЪРТЪК – 23.01.2020 г.
География и икономика – 08.30 ч. в кабинет ГИ
Физическо възпитание и спорт – 11.00 ч. – физ. салон
ПЕТЪК – 24.01.2020 г.
Английски език ЗУЧ – 08.30 ч. в кабинет АЕ
Английски език ИУЧ (5 б кл.) – 11.00 ч. в кабинет АЕ
ПОНЕДЕЛНИК – 27.01.2020 г.
Химия и ООС – 08.30 ч. в кабинет ХООС
ВТОРНИК – 28.01.2020 г.
Физика и астрономия – 08.30 ч. в кабинет ФА
СРЯДА – 29.01.2020 г.
Биология и ЗО / ЧП – 08.30 ч. в кабинет БЗО
Човекът и природата ИУЧ (5 а клас) – 11.00 ч. в кабинет БЗО
ЧЕТВЪРТЪК – 30.01.2020 г.
Математика – 08.30 ч. в кабинет Математика
ПЕТЪК – 31.01.2020 г.
Немски език ИУЧ (7 и 8 кл.)– 08.30 ч. в кабинет НЕ
Музика – 11.00 ч. в кабинет Музика
ПОНЕДЕЛНИК – 03.02.2020 г.
Български език и литература ИУЧ (5, 6, 7, 8 кл.) – 08.30 ч. в кабинет БЕЛ
История и цивилизации ИУЧ (8 кл.) – 11.00 ч. в кабинет ИЦ
ВТОРНИК – 04.02.2020 г.
География и икономика ИУЧ (8 кл.) – 8.30 ч. в кабинет ГИ

———————————————-

Свободни работни позиции в 162 ОУ Отец Паисий

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

Протокол за доставка на плод и мляко

Обява за набиране на предложения за доставка на плод и мляко

Обява за набиране на предложения за доставка на плод и мляко

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА

ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА

162 ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

– ПСИХОЛОГ / ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

– УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА ( ЛЕКТОР )

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

тел: 0884 801753
ou162@abv.bg

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС:

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА !
ИМА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ХОРЕОГРАФИЯ ИЛИ ЧУЖД ЕЗИК !
УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ДО 18.00 Ч. !

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 ДО 16.30 Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА
В ПЪРВИ КЛАС КЪМ 04.06.2018г.

1. Каан Антимов
2. Петър Монов
3. Дженифър Данчева
4. Александра Димитрова
5. Алекс Христов
6. Горан Асенов
7. Янислав Каменополски
8. Рая Махмуд
9. Митко Томов
10. Ангелина Илиева
11. Генка Петрова
12. Емануил Лозанов
13. Тихомир Трифонов
14. Веселин Трифонов

ГРАФИК НВО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА

IV КЛАС
10 май – Български език и литература
14 май – Математика
16 май – Човекът и обществото
17 май – Човекът и природата

VII КЛАС
21 май – Български език и литература
23 май – Математика

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2018 година :

24 АПРИЛ (вторник) от 17.30 ч. в учителската стая – обща среща за седмокласници

24 АПРИЛ (вторник) от 17.30 ч. по кабинети – среща за пети и шести клас

25 АПРИЛ (сряда) от 17.30 ч. по кабинети – среща за начален етап

Училищни събития

Извънкласни събития

Спортни събития

Конкурс за есе за празника на училището – до 01.12.2017 година – тук

Oт 1 до 5-и Ноември – Есенна ваканция – за всички ваканции тук

31 Октомври 2017 – Всеучилищно хоро Всички на мегдана – повече тук

27 Октомври 2017 – Районно състезание по шахмат – повече тук