Образци

Доклад класен ръководител в края на срок или година

доклад класен ръководител в края на срок или година

Доклад преструктуриране от учител

доклад преструктуриране от учител

Докад от класен ръководител №1

доклад от кл. р-л за подкрепа

Протокол на екип за подкрепа № 1

протокол на екипа

Протокол на екип за подкрепа № 2

протокол на екипа в края на срок или година

Писмо до родител за допуснати отсъствия

писмо до родител за отсъствия

Предложение за награждаване на ученик

предложение за награждаване на ученик