Други документи

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Програма за наставничество

програма за наставничество

Политика за защита на личните данни

Политика защита на личните данни

Училищна програма за целодневна организация

годишна програма ЦДО

Етичен кодекс

Етичен кодекс

Инструктаж при провеждане на екскурзия

инструктаж при провеждане на екскурзии

Стратегия за намаляване броя на отсъствията

Стратегия за намаляване броя на отсъствията
–––––––-

Стратегия за намаляване броя на отсъствията

Механизъм за превенция на ранното напускане

План за противодействие на уч.тормоз

Училищна програма за ЦДО

Вътрешни правила за опазване на МТБ